У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

БЪЛГАРО - СКАНДИНАВСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА”

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.БЪЛГАРО – СКАНДИНАВСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА” (наричана по-долу за краткост „Камарата”) е учредена като сдружение с нестопанска цел в частна полза, в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), което упражнява своята дейност въз основа на настоящия устав и при спазване на законите в Република България.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2 Наименованието на Камарата е “БЪЛГАРО – СКАНДИНАВСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА”, което може да бъде изписвано допълнително и на английски език, както следва: BULGARIAN NORDIC CHAMBER OF COMMERCE.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.3. /изм. с решение на ОС от 22.11.2011год./ Седалището и адресът на Камарата са в гр. София, бул. „Цариградско шосе” №47А, ет.2, офис 206.

СРОК

Чл.4. Съществуването на Камарата не се ограничава със срок или друго прекратително основание.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.5. Камарата отговаря за задълженията си с цялото си имущество. Всякаква лична отговорност на отделен член или на членове на Управителния съвет на Камарата за нейни задължения е изключена.

ЦЕЛИ НА КАМАРАТА

Чл.6. Камарата има за цел да насърчава и да подпомага търговските и икономическите отношения между страните от Скандинавския регион и Република България в интерес на страните от Скандинавския район и Република България, да представлява и да защитава икономическите интереси на своите членове, както и да предоставя услуги, които допринасят за постигането на целта на Камарата и са в съответствие с тази цел.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.7. (1) За постигане на своите цели Камарата предприема следното:

1. проучване на условията в търговския обмен, включително, но не само възможностите за продажби, доставки, коопериране и инвестиции между Република България и държавите от скандинавския регион. За целите на настоящия Устав, държави от скандинавския регион ще се считат Дания, Исландия, Норвегия, Финландия и Швеция.

2. съвместна работа с търговските камари на държавите от скандинавския регион, както и с организации и учреждения от тези държави и от Република България, които са от особено значение за дейността на Камарата;

3. съдействие при оптимизиране на рамковите условия за инвестиции и икономически дейности за предприятия в държави от скандинавския регион и Република България, включително, но не само за малки и средни предприятия;

4. подпомагане при изграждането и разширяването на икономическите отношения и при навлизането на нови пазари в страната и в чужбина;

5. подпомагане на своите членове при провеждане на преговори и сключване на сделки;

6. съдействие при дейността на работните групи към държавните органи и институции;

7. становища и проекти относно промени и допълнения в българското законодателство;

8. разработване на публикации за развитието на икономиката;

9. защита на икономическите интереси на участниците в икономически отношения пред министерства, учреждения и други институции.

(2) Камарата работи в интерес на предприятията в държавите от скандинавския регион и Република България.

(3) Камарата не извършва партийно-политическа дейност. Тя не може да изпълнява други задачи извън посочените в настоящия устав.

(4) В подходящи случаи за постигане на своята цел Камарата може да открива клонове и да учредява дружества.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА КАМАРАТА

Чл.8. (1) Камарата се самоопределя като сдружение за осъществяване на дейност в частна полза, като за постигане на своите цели изпълнява следните дейности:

1. посредничество, поддържане и по-нататъшно развитие на деловите взаимоотношения между предприятия в държави от скандинавския регион и Република България.;

2. създаване и поддържане на контакти между заинтересувани икономически кръгове в държави от скандинавския регион и Република България.;

3. обмен на информация и опит във връзка с осъществяваната от членовете на Камарата стопанска дейност;

4. събиране и разпространяване на информация чрез публикации (циркулярни писма, годишни отчети, инструкции и други печатни материали) за икономическата ситуация в държавите от скандинавския регион и Република България, както и за състоянието и развитието на икономическите и търговско-политически въпроси;

5. предоставяне на информация и консултации, особено изготвяне на становища, студии относно състоянието на пазара и доклади;

6. провеждане на мероприятия като напр. Икономически дни, срещи на предприемачи, пресконференции, информационни семинари, бизнессрещи, симпозиуми и дискусии, както и участие в подобни мероприятия, доколкото те съответстват на целта на устава;

7. подпомагане по въпроси на професионалното, езиковото и друго образование и квалификация, доколкото те са от значение за заинтересуваните предприятия, участващи в търговския обмен между държавите от скандинавския регион и Република България.;

8. посредничество при доброволно решаване на спорове между участниците в икономическия живот на Република България и държавите от скандинавския регион;

9. представителство на панаири и на други организации, осъществяващи дейност за насърчаване на икономическите отношения между държавите от скандинавския регион и Република България.;

10. предоставяне на услуги както на членове, така и на нечленуващи в Камарата лица;

11. осъществяване на всяка друга допустима от закона дейност, която служи за постигане на целите на Камарата.

(2) На членовете на Камарата могат да бъдат предоставяни отстъпки при ползване на посочените в ал. 1 дейности.

ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕНОВЕ

Чл.9. (1) Членове на Камарата могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица от държавите от скандинавския регион и/ или пълнолетни и дееспособни физически лица, които споделят целите на Камарата и приемат да спазват целите на Камарата и разпоредбите на този Устав. Възможни са изключения, които Управителният съвет приема и обосновава. Членуването в Камарата е доброволно.

(2) Членовете на Камарата са редовни и почетни.

(3) Редовни членове могат да бъдат лицата по ал.1, които участват в икономическия живот между държавите от скандинавския регион и Република България.

(4) Почетни членове могат да бъдат лицата по aл.1, които имат изключителни заслуги за насърчаването и подпомагането на търговските и икономически отношения между държавите от скандинавския регион и Република България.

ПРИЕМАНЕ НА РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 10. (1) Лицата, които биха желали да бъдат приети за редовни членове в Камарата, трябва да подадат писмена молба до Управителния съвет. Управителният съвет има право да изисква допълнителна информация за икономическото състояние, сферите на дейност, репутацията и други съществени обстоятелства с оглед преценката на членството.

(2) На своето първо заседание след постъпване на молбата Управителният съвет взема решение за приемането на новия член. Решението за приемане се съобщава писмено на лицето, прието за редовен член на Камарата.

(3) Решението за приемане на нов член влиза в сила след подписване на протокола за заседанието на Управителния съвет и заплащане на членския внос за годината на приемането. След влизане в сила на решението, новоизбраният член се вписва в регистъра на членовете от УС.


 

ПРИЕМАНЕ НА ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 11. (1) Почетните членове се приемат от Управителния съвет.

(2) Решението за приемане на нов почетен член влиза в сила незабавно след подписване на протокола за заседанието на Управителния съвет, от който момент възниква и членството.

(3) Решението се съобщава писмено на лицето, прието за почетен член.

РЕГИСТЪР НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 12. Новите членове на Камарата, както и състоянието на плащанията на дължимия, съгласно настоящия устав, членски внос се вписват и представят в един вътрешен регистър на членовете. Този регистър е на разположение на членовете за информация и се актуализира от Управителния съвет в края на всяко тримесечие.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 13. (1) Всеки редовен член може:

1. да участва в общото събрание и да упражнява правото си на глас лично или чрез представител, когото писмено е упълномощил за това;

2. да бъде избиран в Управителния съвет на Камарата;

3. да получава информация за дейността на Камарата и за изпълнението на решенията на общото събрание и на Управителния съвет;

4. да участва в мероприятията, организирани от Камарата;

5. да изисква подпомагане и консултация от Камарата по всички въпроси, които са в рамките на целите на Камарата.

(2) Почетните членове на Камарата могат да участват в общото събрание без право на глас, но не могат да бъдат избирани в Управителния съвет на Камарата. Те имат правата по ал. 1, т. 3-5 от Устава.


 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 14. (1) Всеки член е длъжен:

1. да подпомага Камарата за постигане на нейната цел;

2. да спазва устава и да изпълнява решенията на органите на Камарата.

(2) Редовните членове са длъжни да плащат годишен членски внос. Годишният членски внос за съответната календарна година трябва да бъде платен в рамките на нейното първо тримесечие.

(3) В десетдневен срок след писменото уведомяване на новите редовни членове, че е взето решение за тяхното приемане в Камарата, същите са длъжни да платят годишния членски внос, определен от управителния съвет.

(4) Почетните членове са освободени от задължението за плащане на членски внос.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО НА РЕДОВНИ И ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 15. (1) Членството се прекратява в следните случаи:

1. писмено съобщаване за напускане;

2. прекратяване на юридическо лице, което е член на Камарата;

3.откриване на производство по несъстоятелност срещу юридическо лице - член на Камарата;

4. смърт, респ. поставяне под пълно запрещение на физическо лице, член на Камарата;

5. изключване на член на Камарата;

6. прекратяване на Камарата.

7. отпадане – отпадане на член е налице при невнасяне установени имуществени вноски и/ или системно неучастие в дейността на Камарата, което се констатира от Управителния съвет по документи.

(2) В случаите, посочени в ал.1, т. 2, 3, 4 и 6 от Устава, членството се прекратява автоматично от датата на смъртта, респ. от датата на влизане в сила на съдебното решение за поставяне под пълно запрещение или от датата на вписване на обстоятелствата, засягащи статута на юридическите лица. Относно ал. 1, т. 1 се прилага чл.18 от Устава.

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ КАМАРАТА

Чл. 16. (1) Изключването от Камарата е допустимо само по важна причина. Важни причини са:

 1. виновно поведение в нарушение на Устава на Камарата;

 2. поведение, несъвместимо с членството в Камарата;

 3. неплащане в срок на годишния членски внос;

 4. умишлено действие против интересите на Камарата;

 5. други действия, които увреждат доброто име на Камарата.

(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет и подлежи на обжалване пред Общото събрание на камарата.

НАПУСКАНЕ НА КАМАРАТА

Чл. 17. (1) Напускането на член от Камарата става с изрично писмено 1 – месечно предизвестие, отправено до Управителя на Камарата.

(2) Членството се счита за прекратено с изтичането на срока на предизвестието.

(3) При прекратяване на членството, не се дължи връщане на платените членски вноски. Прекратяването на членството не освобождава членa от задължението да заплати дължимия към момента на прекратяването членски внос.

ИМУЩЕСТВЕНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.18. Лицата, чието членство в Камарата е прекратено, нямат право да искат възстановяване на платения за текущата календарна година членски внос, нито да имат претенции относно имуществото на Камарата.

ОРГАНИ НА КАМАРАТА

Чл. 19. Органи на Камарата са:

 1. Общо събрание;

 2. Управителен съвет;

 3. Президент;

 4. Вицепрезидент(и);

 5. Управител;

 6. Помощни органи на Камарата;

 7. Контролна комисия.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 20 (1) Общото събрание е върховният орган на Камарата и се състои от всички редовни членове на Камарата.

(2) Почетните членове могат да присъстват на заседанията на Общото събрание и да участват в неговата работа без право на глас, като за тях не се прилагат правилата на чл. 21-27 от устава.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 21. Общото събрание е компетентно да:

 1. изменя устава в съответствие с чл. 22;

 2. избира членовете на управителния съвет;

 3. освобождава членовете на управителния съвет;

 4. приема отчетите на управителния съвет, на касиера, на одитора и на контролната комисия;

 5. избира одитора и контролната комисия;

 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Камарата;

 7. приема бюджета на Камарата, който се внася от управителния съвет.

ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА

Чл. 22. По предложение на Управителния съвет или най-малко на една четвърт от членовете на Камарата настоящият устав може да бъде изменен с решение на общото събрание. Решението за изменение на устава се взема с мнозинство от две трети от присъстващите или представените членове на Камарата.

РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ

Чл. 23. (1) Редовно общо събрание се провежда веднъж годишно в населеното място, където се намира седалището на Камарата.

(2) Извънредно общо събрание трябва да бъде свикано по искане на една трета от редовните членове на Камарата. За свикването на извънредно общо събрание членовете трябва да представят на управителния съвет искането си в писмен вид, придружено с предложение за дневен ред. Управителният съвет е длъжен да свика извънредното общо събрание в едномесечен срок от датата на получаване на искането.

(3) Заседанието на общото събрание се ръководи от президента, а ако той е възпрепятстван – от един от вицепрезидентите, като винаги се отдава предпочитание на по-възрастния от тях. В случай че и вицепрезидентите са възпрепятствани, заседанието се ръководи от управителя.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 24. (1) Общите събрания се свикват от Управителния съвет.

(2) Както редовните, така и извънредните общи събрания се свикват съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Писмените материали, свързани с дневния ред, се предоставят на разположение на всички членове в рамките на един месец непосредствено преди провеждане на общото събрание в сградата, в която се намира управлението на Камарата, или върху Интернет-страницата на Камарата.

(4) Предложения за избор на членове на Управителния съвет, когато това е предвидено в дневния ред, могат да се представят на управителя в писмен вид от всеки член на Камарата и от самия управителен съвет в срок до две седмици преди провеждането на общото събрание. Предложението е валидно само тогава, когато предлаганото лице е дало писменото си съгласие да бъде избрано за член на управителния съвет и отговаря на критериите в този устав.

КВОРУМ

Чл.25 (1) Общото събрание може да взема решения, когато присъстват или са представени по надлежния ред повече от половината от всички редовни членове.

(2) В случай че на заседанието на общото събрание не присъства необходимия брой членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред. Това общо събрание може да взема решения независимо от броя на присъстващите членове, което задължително е указано в поканата.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.26 (1) Всеки член има право на един глас в общото събрание.

(2) Общото събрание взема решения с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите. Упражняването на правото на глас чрез използване на различни средства за кореспонденция е недопустимо.

(3) По решение на общото събрание гласуването може да бъде и тайно. Избори се провеждат винаги при тайно гласуване.

(4) Решения за изменение на устава, избиране и освобождаване на членове на Управителния съвет, преобразуване и прекратяване на Камарата, се взимат с явно гласуване с мнозинство от две трети от присъстващите, респективно представените членове.

(5) Решения могат да се взимат само по въпроси, които са вписани в дневния ред. Предложения за включване на нови въпроси в дневния ред могат да бъдат разглеждани от общото събрание, само ако присъстват всички членове и те са съгласни с това.

(6) Въз основа на писмено пълномощно правото на глас може да се упражнява и от друг член на Камарата. Съответните пълномощни трябва да бъдат предадени на управителя най-късно преди началото на общото събрание. Недопустимо е едно лице да представлява пред общото събрание повече от трима членове.

ПРОТОКОЛ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО

Чл.27. (1) За всяко общо събрание се води протокол, който трябва да съдържа следните данни:

 1. място и дата на общото събрание;

 2. присъствие на членовете;

 3. дневен ред;

 4. основна част от съдържанието на направените разисквания;

 5. решения.

(2) Протоколът се подписва от ръководилия заседанието на общото събрание и от избрани от общото събрание секретар и преброител.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

СЪСТАВ

Чл.28. (1) Управителният съвет се състои от физически лица и юридически лица – членове на Камарата. Управителният съвет се състои най-малко от девет члена. При необходимост общото събрание може да увеличи или да намали броя на членовете на Управителния съвет.

(2) Измежду членовете си, Управителният съвет избира президент, вицепрезидент(и) и управител

(3) Членовете на Управителния съвет чрез своя състав представляват важните браншове, участващи в икономическите отношения между държавите от скандинавския регион и Република България .

ИЗБОР

Чл. 29 (1) Членовете на Управителния съвет се избират от общото събрание за период от пет години.

(2) Изборът на нов управителен съвет се провежда на първото редовно общо събрание след изтичане на мандата на досегашния управителен съвет. През периода между края на мандата и деня на провеждане на общото събрание вписаният Управителен съвет продължава да изпълнява функциите си, съгласно този устав. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани за неограничен брой мандати.

ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 30. (1) Преди изтичането на мандата членовете на УС могат да бъдат освободени:

- по подадена от тях до УС писмена молба;

- при смърт или поставяне под пълно запрещение;

- при прекратяване или преобразуване на юридическо лице, когато физическото лице, член на УС, е негов представляващ;

- при отпадане или изключване на физическо лице – член на УС или отпадане или изключване на юридическо лице, когато физическото лице - член на УС, е негов представляващ.

(2) Юридическите лица - членове на Управителния съвет, упражняват правата си чрез своите законни представители или чрез изрично упълномощени за това лица.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.31 (1) Управителният съвет съблюдава спазването на целите на Камарата и съдейства за тяхното постигане. Той приема основните насоки за дейността на Камарата. Управителният съвет действа в изпълнение на решенията на общото събрание.

(2) Управителният съвет:

 1. организира и ръководи оперативното управление на Камарата;

 2. дава препоръки във връзка с бъдещите дейности на Камарата;

 3. избира от своя състав президент, вицепрезиденти и управител. Управителят може и да не е член на камарата и на УС;

 4. определя размера на встъпителната вноска и на годишния членски внос;

 5. взема решение за допълнителни парични вноски;

 6. приема годишното приключване за календарната година, което се представя от управителя;

 7. обсъжда предложения от управителя проект за бюджет на Камарата, който внася в общото събрание;

 8. взема решения за откриване и закриване на клонове на Камарата;

 9. взема решения за приемане и изключване на редовни и почетни членове на Камарата;

 10. взема решения за участието на Камарата в други сдружения, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества;

 11. разпорежда се с имуществото на Камарата;

 12. образува съвещателни съвети и специализирани комисии, в случай че това е необходимо;

 13. определя адреса на Камарата;

 14. представя отчет за дейността пред общото събрание.

(3) В допълнение, управителният съвет решава всички въпроси, които съгласно този устав не са изрично предоставени на общото събрание.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 32. (1) Заседанията на управителния съвет се провеждат най-малко два пъти годишно.

(2) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от президента, някой от вицепрезидентите или управителя.

СВИКВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 33 (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от управителя или от президента или някой от вицепрезидентите. Поканите за заседанието трябва да бъдат изпратени писмено до всеки член на Управителния съвет най-късно тридесет дни преди датата на заседанието, като се посочи дневният ред, датата, времето и мястото на заседанието. В особени случаи поканата може да бъде изпратена в по-кратък срок. Всеки член на управителния съвет има право да внася за обсъждане въпроси без ограничение. След избора на Управителния съвет, неговото първо заседание се провежда непосредствено след общото събрание.

(2) Допълнителни заседания на Управителния съвет могат да бъдат свикани от Управителя по писмено искане на една трета от членовете на управителния съвет или могат да бъдат определяни на заседания на управителния съвет.

КВОРУМ

Чл.34. Управителният съвет може да взeма решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от всичките му членове.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 35 (1) Решенията се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите. Решенията за приемане и изключване на редовни членове се вземат с явно гласуване с мнозинство от две трети от присъстващите. Решенията по чл.31, ал. 2, т. 4 се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство от всички членове на управителния съвет.

(2) Управителният съвет може да взема решения и без да е провеждано заседание, ако всички членове на Управителния съвет подпишат протокола за взетите решения без забележки и възражения.

(3) За заседанията на Управителния съвет управителят или назначен от него представител води протокол, който се изпраща на всички членове на Управителния съвет.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ДЕЛА

Чл. 36 (1) За управление на финансовите дела на Камарата Управителният съвет избира измежду своя състав Касиер.

(2) Касиерът организира и контролира финансовите дела на Камарата. Касиерът консултира управителя при изготвянето на бюджета, извършва текущи проверки на счетоводството и помага чрез консултации при изготвянето на баланса.


 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 37. (1) Камарата се представлява пред трети лица в страната и в чужбина от Президента, Вицепрезидентите или Управителя, заедно и поотделно.

(2) При необходимост Управителният съвет може да определи и друг член или членове от своя състав, който еднолично или по друг начин да представляват Камарата.

ПРЕЗИДЕНТ. ВИЦЕПРЕЗИДЕНТИ

ФУНКЦИИ

Чл. 38 (1) Управителният съвет избира от своя състав за времето на мандата си президент и вицепрезиденти. Президентът може да бъде преизбиран само за още един мандат. Длъжността на президента може да бъде заемана на ротационен принцип от видни личности, ползващи се с уважение в българското общество или в обществото на държавите от скандинавски регион. Президентът е изтъкната личност от сферата на икономиката и допринася за добрата репутация на Камарата в страната и в чужбина. Той олицетворява единството на Камарата.

(2) Президентът и Вицепрезидентите:

 1. съдействат за постигане на целите на Камарата заедно с управителя;

 2. взeмат стратегически решения в рамките на основните насоки за дейността на Камарата;

 3. дават съвети, показват проблеми и спомагат за тяхното разрешаване.

(3) В случай че президентът е възпрепятстван да изпълнява функциите си, замества го един от вицепрезидентите, но за период не по-дълъг от времето до следващото общо събрание.

(4) Избраните съгласно ал. 1 лица продължават да изпълняват функциите си до избирането на техни заместници.

ПОЧЕТЕН ПРЕЗИДЕНТ

Чл. 39 (1) Общото събрание с мнозинство две трети от присъстващите и представените членове може да избере почетен президент, който няма правомощията на президент по смисъла на този устав и не е необходимо да бъде член на управителния съвет.

(2) Титлата “почетен президент” има само морална стойност.

УПРАВИТЕЛ

ИЗБОР

Чл. 40. Управителният съвет избира Управител измежду членовете си или извън тях.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 41 (1) Управителят извършва всички текущи действия по оперативното управление на Камарата в рамките на този устав, съблюдава спазването на основните насоки за дейността на Камарата, определени от Управителния съвет. Той по-специално е натоварен с изготвянето на бюджета и за текущия контрол относно неговото изпълнение.

(2) Решенията, отнасящи се до персонала на Камарата, се вземат от управителя.

(3) Управителят и всички служители на Камарата упражняват своята дейност съгласно принципите на стриктна обективност, надпартийност и конфиденциалност.

(4) Наред с по-горе описаните правомощия управителят:

1. свиква заседанията на управителния съвет;

2. участва в общото събрание, в заседанията на съвещателните съвети и на специализираните комисии лично и/ или чрез свой заместник;

(5) Управителят може да упълномощава за извършване на отделни действия други служители на Камарата или трети лица.

ПОМОЩНИ ОРГАНИ НА КАМАРАТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Чл. 42. Управителният съвет може да назначи редовни членове в Консултативен съвет, който да подпомага Управителния съвет. Консултавният съвет има консултантска функция. Заседанията на Консултативния съвет се свикват и ръководят от президента или, когато той е възпрепятстван, от един от вицепрезидентите. Подробности за дейността на Консултативния съвет ще бъдат регламентирани в Правила за дейността на консултавния съвет, приети от Управителния съвет.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМИСИИ

Чл. 43. За изпълнение на определени дейности Консултативният съвет може да образува специализирани комисии, в които участват членове на Камарата. Заседанията на специализираните комисии се ръководят от определен от президента член на Камарата, който докладва на управителния съвет за работата на съответната Комисия.

ПОЧЕТНИ РЕГИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 44. По решение на Управителния съвет могат да бъдат определени почетни регионални представители в държавите от скандинавския регион и Република България. Почетните регионални представители са и членове на консултативния съвет, ако такъв е назначен.

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл. 45. (1) Контролната комисия се задължава да проверява счетоводните книги, счетоводните документи, както и годишното приключване на Камарата.

(2) Контролната комисия се избира от общото събрание за срок от три години. Един от членовете на контролната комисия се избира от кръга на лицензираните експерт-счетоводители. Контролната комисия се състои от нечетен брой проверители, като мнозинството от тях трябва да бъдат членове на Камарата. Членове на управителния съвет не могат да бъдат избирани за членове на Контролната комисия.

(3) Контролната комисия констатира всяка година до тридесет и първи декември чрез подписан от членовете й протокол състоянието на касовата наличност и на банковите сметки. За проверката на годишното приключване се изготвя писмен доклад. На редовното общо събрание резултатите от проверката се съобщават и разясняват пред членовете на Камарата.

ИМУЩЕСТВО НА КАМАРАТА

Чл. 46. (1) Имуществото на Камарата може да се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, от права върху интелектуална собственост и от вземания спрямо трети лица. Източниците на имуществото на Камарата са: годишните членски вноски, доброволни вноски, целеви средства, парични помощи, дарения, спонсорство, хонорари за предоставяните от Камарата услуги, приходи от недвижими имоти, собственост на Камарата, и от участия на Камарата в капитала на търговски дружества, завещания, финансови средства, предоставяни на Камарата от държави от скандинавския регион или други организации и институции, както и други източници, допустими от закона.

(2) С имуществото на Камарата се разпорежда Управителният съвет. Доколкото Камарата получава целеви парични помощи, средствата от тях могат да се използват само за целите, за които са предоставени.

(3) Имуществото на Камарата се използва само за целите, залегнали в устава. Камарата не разпределя печалба. Членовете й не получават дивиденти, нито каквито и да са други имуществени облаги от средствата на Камарата. Членовете на Камарата съгласно българското законодателство нямат никакви права върху имуществото на Камарата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМАРАТА

ОСНОВАНИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 47. Камарата може да бъде прекратена само по решение на извънредно общо събрание, свикано единствено за тази цел. Предложението за прекратяване на Камарата може да бъде направено от Управителния съвет или от най-малко една трета от редовните членове. Предложението за прекратяване на Камарата трябва да бъде представено в писмен вид пред Управителния съвет. При постъпване на предложение за прекратяване на Камарата Управителният съвет е длъжен в четириседмичен срок да свика извънредно общо събрание. Поканата за извънредното общо събрание трябва да съдържа изрично посочване на целта на общото събрание. Извънредното общо събрание може да взема решения, ако на него присъстват, респективно са надлежно представени, повече от половината от всичките му членове. Решението за прекратяване на Камарата може да бъде взето само с мнозинство от две трети от присъстващите и представените членове. Общото събрание взема решение за прехвърляне на имуществото на Камарата съгласно чл. 49 от този устав с обикновено мнозинство от всички членове на Камарата.

ЛИКВИДАЦИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 48 (1) При прекратяване на Камарата се извършва ликвидация с изключение на случая, когато Камарата се преобразува.

(2) Ликвидацията на Камарата се извършва от Управителния съвет или от определен от Управителния съвет ликвидатор.

(3) Финансовите средства за извършването на ликвидацията и в частност размерът на възнаграждението на ликвидатора се определят от Управителния съвет.

(4) Относно цялостното производство по ликвидацията, особено правомощията на ликвидатора, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

ИМУЩЕСТВЕНИ ПОСЛЕДИЦИ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМАРАТА

Чл. 49. По решение на извънредното общо събрание имуществото, което е налице при прекратяване на Камарата след изпълнение на всички нейни задължения, се прехвърля на институция със същите или подобни задачи или се разпределя между други институции, които имат за цел да насърчават или подпомагат развитието на отношения между Република България и държавите от скандинавския регион

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

КАЛЕНДАРНА ГОДИНА

Чл.50. Първата календарна година започва с учредяването на Камарата и завършва на тридесет и първи декември същата година.

КОМПЕТЕНТЕН СЪД

Чл. 51. Всички спорове, възникнали от членствените правоотношения или във връзка с дейността и правния статут на органите на Камарата, се решават от компетентния съд в гр. София.

ЕЗИК ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл. 52. Всички обсъждания, кореспонденция, преговори и други, както и всички документи се водят, респективно се изготвят, на български и/или английски език.

Настоящият Устав е приет на учредително събрание на Камарата, проведено на 26.09.2006г., изменен и допълнен на редовно общо събрание на Камарата, проведено на 24.09.2009 г., изменен на редовно общо събрание на Камарата, проведено на 22.11.2011 год.

 

 

© 2020 Българо-Скандинавска Търговска Камара, създаден от Drow Ltd.